Nieuws uit het Noorden is nieuws dat je raakt

Abonnementsvoorwaarden

Abonnementsvoorwaarden Dagblad van het Noorden
Augustus 2022.

Definities
De met een hoofdletter geschreven begrippen in deze algemene voorwaarden hebben, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, de navolgende betekenis:

Abonnee
De (natuurlijke) persoon die een Abonnementsovereenkomst heeft gesloten.

Abonnementsovereenkomst
De overeenkomst tussen de Uitgever en de Abonnee, hierna ook te noemen: Abonnement.

Abonnementsvoorwaarden
Deze Abonnementsvoorwaarden.

Actieabonnement
Een Abonnement, al dan niet tijdelijk, welke wordt aangeboden met een cadeau of korting, in welke abonnementsvorm dan ook.

Consument
De klant die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Krant
Dagblad van het Noorden.

PREMIUM abonnement
Een Abonnement welke onbeperkt toegang verschaft tot digitale PREMIUM-artikelen.

Proefabonnement
Een Abonnement welke wordt aangegaan ter kennismaking, en dat wordt aangeboden tegen een vaste looptijd en een gereduceerd tarief.

Uitgever
Gebruiker van deze Abonnementsvoorwaarden in de zin van art. 6:231 sub b BW, zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mediahuis Noord B.V., statutair gevestigd te 8932 PA Leeuwarden, aan de Sixmastraat 15, tevens kantoorhoudende te 9723HE Groningen, aan de Lübeckweg 2, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 01016748, of een met Mediahuis Noord B.V. verbonden vennootschap die een Abonnementsovereenkomst heeft gesloten.

1.                Toepasselijkheid
1.1               Deze Abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op de Abonnementen die worden afgesloten tussen de Uitgever en een Consument.
1.2              Uitgever behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze Abonnementsvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Eventuele wijzigingen worden gepubliceerd in de Krant en op https://mijn.dvhn.nl/. De gewijzigde Abonnementsvoorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle bestaande en toekomstige Abonnementen, ook indien deze voor de wijziging van de Abonnementsvoorwaarden zijn gesloten.
1.3              Indien een of meerdere bepalingen in deze Abonnementsvoorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze
Abonnementsvoorwaarden volledig van toepassing. In dergelijk geval zal de Uitgever de desbetreffende bepaling(en) vervangen door een of meer nieuwe bepalingen, waarvan de strekking zoveel mogelijk overeenkomst met de oorspronkelijke bepaling(en).

2.                Facturering en tarief
2.1              Facturering vindt plaats per kalendermaand, per kwartaal, per half jaar of per jaar.
2.2              Het bedrag van de eerste factuur wordt naar rato berekend.
2.3              Betalingen vinden plaats voor of aan het begin van elke abonnementsperiode.
2.4              Ingeval van tussentijdse opzegging worden de vooruitbetaalde abonnementskosten naar rato gerestitueerd.
2.5              Uitgever behoudt zich het recht voor om het abonnementstarief te wijzigen, onder andere op grond van jaarlijkse indexatie. Uitgever zal de Abonnee tijdig informeren over een tariefswijziging door middel van publicatie in de Krant of op https://mijn.dvhn.nl/. Een tariefswijziging wordt ten minste één maand van tevoren aangekondigd. Indien de Abonnee het niet eens is met de tariefswijziging, heeft hij het recht het Abonnement voorafgaand aan de tariefswijziging te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

 

3.                 Annulering
3.1               Er geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen na de start van het Abonnement. Indien het Abonnement reeds is gestart en de Abonnee binnen de bedenktijd van het Abonnement afziet, dan worden alleen de reeds afgenomen producten bij de Abonnee in rekening gebracht.
3.2              Als de Abonnee het Abonnement niet wil voortzetten na de wettelijke bedenktijd dan kan hij het Abonnement opzeggen. Opzegging is mogelijk door contact op te nemen met het Klanten Contact Centrum (KCC) via het e-mailadres contact@dvhn.nl.

4.                Proef-, Actie-, en PREMIUM abonnementen
4.1              Een Proefabonnement heeft een vaste looptijd en eindigt van rechtswege.
4.2              Het afsluiten van een Proefabonnement is niet mogelijk binnen drie maanden na de beëindiging van een vorig Abonnement op hetzelfde adres.
4.3              Een Actieabonnement heeft een vaste looptijd, met een maximum van drie jaar, en wordt na afloop van de vaste looptijd automatisch omgezet in een Abonnement voor onbepaalde tijd.
4.4              Het afsluiten van een Actieabonnement is niet mogelijk binnen vier maanden na de beëindiging van een vorig Abonnement op hetzelfde adres.
4.5              Een PREMIUM abonnement heeft een vaste looptijd, met een maximum van drie jaar, en wordt na afloop van de vaste looptijd automatisch omgezet in een Abonnement voor onbepaalde tijd.
4.6              Het afsluiten van een PREMIUM abonnement tegen gereduceerd tarief, waaronder een maand gratis, is niet mogelijk binnen drie maanden na de beëindiging van een vorig Abonnement op hetzelfde adres.
4.7              Een Proef- of Actieabonnement kan niet buiten het verspreidingsgebied worden bezorgd.

5.                Looptijd en beëindiging Abonnement
5.1               Na het afsluiten van een Abonnement ontvangt de Abonnee een welkomstbrief waarin de duur van het Abonnement staat vermeld.
5.2              Een Abonnement voor bepaalde tijd wordt bij het bereiken van de einddatum automatisch omgezet in een Abonnement voor onbepaalde tijd, en tegen het op dat moment geldende abonnementstarief.
5.3               Een Abonnement voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, waarbij de vooruitbetaalde abonnementskosten naar rato zullen worden gerestitueerd.
5.4              Bij het overlijden van de abonnee kan het abonnement door de nabestaanden worden beëindigd. Met een bewijs van overlijden (rouwadvertentie, verklaring van gemeente of notaris) kan het abonnement worden opgezegd. De opzegging zal ingaan na ontvangst door de Uitgever van het hiervoor bedoelde bericht van overlijden. De vooruitbetaalde abonnementskosten zullen naar rato worden gerestitueerd. Indien er geen van voornoemde documenten wordt overlegd, zal het abonnement met inachtneming van een opzegtermijn van één maand worden beëindigd. 
5.5               Bij het opzeggen wegens verhuizing buiten het verspreidingsgebied van de krant geldt de gebruikelijke opzegtermijn van artikel 5.3.
5.6              Indien er sprake is van een Abonnement voor een periode langer dan 12 maanden is de Abonnee gerechtigd het Abonnement na deze 12 maanden op te zeggen met een opzegtermijn van één maand, tenzij de Uitgever voldoende redenen kan aangeven voor de rechtsgeldigheid van een langere looptijd dan 12 maanden zonder opzeggingsmogelijkheid na 12 maanden (bijvoorbeeld omdat de Uitgever een waardevol product heeft weggegeven bij het Actieabonnement).
5.7              Indien er sprake is van een Abonnement voor een periode langer dan 12 maanden is de Abonnee gerechtigd het Abonnement na deze 12 maanden op te zeggen met een opzegtermijn van één maand, tenzij de Uitgever voldoende redenen kan aangeven voor de rechtsgeldigheid van een langere looptijd dan 12 maanden zonder opzeggingsmogelijkheid na 12 maanden (bijvoorbeeld omdat de Uitgever een waardevol product heeft weggegeven bij het Actieabonnement).

6.                Verspreidingsgebied
6.1              Het verspreidingsgebied van de Krant beslaat de provincies Groningen en Drenthe en een aantal aan deze provincies grenzende gebieden.
6.2              Bij Abonnementen die buiten het verspreidingsgebied van de Krant vallen worden portokosten in rekening gebracht en wordt de Krant minimaal 1 dag later bezorgd.

7.                Juistheid gegevens  
7.1               De Abonnee dient wijzigingen in de naamsvermelding en/of adressering van het Abonnement, waaronder begrepen zowel bezorg- als factuuradres, tenminste drie werkdagen voorafgaand aan de gewenste wijziging aan de Klantenservice van de Uitgever te verstrekken. Onjuistheden in de adressering of de naamsvermelding van de Abonnee dienen zo spoedig mogelijk aan de Uitgever gemeld te worden.
7.2              Abonnee is volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de aan de Uitgever door de Abonnee verstrekte informatie.

8.                Bezorging
8.1              Op erkende feestdagen is de Uitgever gerechtigd om de Krant niet, of in aangepaste vorm, te laten verschijnen.
8.2              Bezorgtijden zijn altijd indicatief en zijn nooit een fatale termijn. Klachten met betrekking tot de bezorging geven de Abonnee niet het recht de betaling van de verschuldigde abonnementskosten geheel of gedeeltelijk op te schorten. Indien de Uitgever de bezorgtermijn structureel overschrijdt, dient de Abonnee de Uitgever schriftelijk in gebreke te stellen.

9.                Vakantieservice
9.1              Tijdens vakantie biedt Uitgever Abonnee de mogelijkheid bezorging van de Krant tijdelijk stop te zetten.
9.2              Bij gebruik van vakantieservice dient Abonnee zijn aanvraag hiertoe minimaal drie werkdagen voorafgaand aan zijn vertrek door te geven aan het KCC via het e-mailadres contact@dvhn.nl.
9.3              De vakantieperiode mag niet langer dan 90 dagen per kalenderjaar duren en niet korter dan drie aaneengesloten dagen zijn.
9.4              Uitgever verleent geen vakantieservice ten aanzien van een Proefabonnement.  
9.5              Op aanvraag kan een Abonnement bij een Ronald McDonald Huis in het verspreidingsgebied worden bezorgd, maar niet via de post.

10.              Gegevensverwerking
10.1            Uitgever registreert persoonsgegevens om de Krant te kunnen bezorgen en voor de verdere uitvoering van de Abonnementsovereenkomst.
10.2            Al het gebruik van de geregisterde persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder – doch niet uitsluitend - de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
10.3            In de privacy- en cookieverklaring van de Uitgever is gedetailleerd vastgelegd hoe de Uitgever met de gegevens omgaat en op welke wijze daarin inzage kan worden verkregen of bezwaar kan worden gemaakt. Privacyverklaring Cookieverklaring
10.4            Indien geen prijs wordt gesteld op de toezending van informatie en aanbiedingen, kan dit kenbaar worden gemaakt door het sturen van een e-mail aan contact@dvhn.nl of per post aan Mediahuis Noord B.V., t.a.v. Klanten Contact Centrum (KCC), postbus 394, 8901 BD Leeuwarden.

11.              Aansprakelijkheid
11.1             De in de Krant getoonde informatie (zowel print als online) wordt met de grootste zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van de getoonde informatie en/of toegang tot en gebruik van de website wordt uitdrukkelijk afgewezen.
11.2            Op de Abonnementsovereenkomst is de Disclaimer van de Uitgever van toepassing.

12.              Intellectuele eigendomsrechten
12.1            Op alle inhoud en opmaak (waaronder mede, maar niet limitatief, begrepen: teksten, foto’s, logo’s, tekeningen, andere afbeeldingen, geluidsfragmenten, films, databestanden, met inbegrip van de lay-out, en kenmerkende kleurencombinaties, domeinnamen) van het uitgeefproduct rusten rechten van intellectuele en industriële eigendom. Door het aangaan van een Abonnement verkrijgt de Abonnee op geen enkele wijze enig dergelijk recht.
12.2            Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Uitgever niet toegestaan om (eventueel: delen van) het uitgeefproduct openbaar te maken, te verveelvoudigen, scannen of anderszins te exploiteren tenzij anders overeengekomen.
12.3            Indien de Abonnee de intellectuele of industriële eigendomsrechten van de Uitgever schendt, is de Abonnee aansprakelijk voor alle schade die de Uitgever daardoor of in verband daarmee lijdt.

13.              Rechtskeuze, klachten en geschillen
13.1             Voor alle klachten, vragen, opmerkingen en/of nadere informatie kan contact worden opgenomen met het Klanten Contact Centrum (KCC) via het e-mailadres dat is genoemd in artikel 5.2 van deze algemene voorwaarden.
13.2            Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
13.3             Alle klachten en geschillen zoals voortvloeiend uit of samenhangend met door de Uitgever gesloten overeenkomsten worden uitsluitend aan de bevoegde rechter van het arrondissement Leeuwarden voorgelegd, voor zover wettelijke bepalingen zich daar niet tegen verzetten.