Abonnementsvoorwaarden Dagblad van het Noorden

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op de abonnementen die worden afgesloten met NDC mediagroep B.V. door een consument.
1.2 NDC behoudt zich te allen tijden het recht voor om deze abonnementsvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
1.3 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

2. Looptijd van het abonnement
2.1 Een regulier abonnement op het Dagblad van het Noorden is doorlopend tot wederopzegging.
2.2 De eerste abonnementsperiode is ten minste even lang als de eerste betaalperiode met een minimum van één maand.
2.3 Na de eerste overeengekomen periode wordt het abonnement verlengd met telkens een nieuwe betaalperiode van een maand, kwartaal half jaar of jaar.
2.4 Na het afsluiten van een abonnement ontvangt de abonnee een welkomstbrief waarin de duur van het abonnement staat vermeld.
2.5 Binnen 14 dagen vanaf de ingangsdatum kan de abonnee contact opnemen met het Klanten Contact Centrum (KCC) via het e-mailadres contact@dvhn.nl om het abonnement alsnog voortijdig te laten beëindigen, zonder dat hier kosten aan verbonden zijn. Kosten voor kranten die op dat moment al verzonden zijn, worden wel in rekening gebracht.

3. Proef- en actieabonnementen
3.1 Proefabonnementen hebben altijd een vaste looptijd en eindigen van rechtswege.
3.2 Het afsluiten van een proefabonnement is niet mogelijk binnen drie maanden na de beëindiging van een vorig abonnement.
3.3 Actieabonnementen hebben altijd een vaste looptijd en gaan daarna automatisch over in het reguliere tarief voor een vast abonnement.
3.4 Een actieabonnement wordt afgesloten voor de overeengekomen periode, met een maximum van drie jaar.
3.5 Het afsluiten van een PREMIUM-abonnement met een maand gratis is niet mogelijk binnen drie maanden na de beëindiging van een vorig abonnement.
3.6 Het afsluiten van een actieabonnement is niet mogelijk binnen zes maanden na beëindiging van een abonnement op hetzelfde adres.
3.7 Een proef- of actieabonnement kan niet buiten het verspreidingsgebied (Groningen, Drenthe en Friesland) worden bezorgd.

4. Facturering en tarief
4.1 Facturering vindt plaats per maand, per kwartaal, per haf jaar of per jaar.
4.2 Betalingen vinden plaats voor of aan het begin van elke abonnementsperiode.
4.3 In het geval van tussentijdse opzegging wordt het te veel betaalde aan de abonnee geretourneerd.
4.4 NDC mediagroep behoudt zich het recht voor om het abonnementstarief te wijzigen. Een eventuele prijsverandering wordt ten minste één maand van tevoren aangekondigd. De abonnee het niet eens is met de prijsaanpassing, heeft hij het recht het abonnement vóór de prijsaanpassing te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

5. Abonnement beëindigen
5.1 Een abonnement kan niet worden opgezegd in de eerste overeengekomen abonnementsperiode. Daarna kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
5.2 Opzegging van het abonnement dient minimaal één maand voor het begin van een nieuwe periode te gebeuren.
5.3 Het abonnement kan per direct worden beëindigd bij het overlijden van de abonnee of verhuizing buiten het verspreidingsgebied door de abonnee.
5.4 Het abonnement kan per direct worden beëindigd indien door derden, die in opdracht van het Dagblad van het Noorden abonnees werven, aantoonbaar foute afspraken zijn gemaakt.
5.5 Opzegging door de abonnee is mogelijk binnen 14 dagen na de datum van ontvangst van het eerste nummer. Opzeggen is mogelijk via het in artikel 2.5 genoemde e-mailadres.
5.6 Eventueel binnen deze 14 dagen reeds verzonden kranten worden wel in rekening gebracht.
5.7 Actieabonnementen kunnen tijdens de vaste looptijd niet worden beëindigd, met uitzondering van de situaties genoemd in artikel 5.3 en bij prijsverhoging.
5.8 Het PREMIUM-abonnement is maandelijks opzegbaar.

6. Verspreidingsgebied
6.1 Het verspreidingsgebied van het Dagblad van het Noorden beslaat de provincies Groningen, Drenthe en Friesland (met uitzondering van enkel gebieden).
6.2 Bij abonnementen die buiten het verspreidingsgebied van het Dagblad van het Noorden vallen worden portokosten in rekening gebracht en wordt de krant minimaal 1 dag later bezorgd.

7. Bezorging
7.1 Op erkende feestdagen is NDC mediagroep gerechtigd om het Dagblad van het Noorden niet, of in aangepaste vorm, te laten verschijnen.

8. Vakantieservice
8.1 Voor proef- en cadeau-abonnementen geldt geen vakantieservice.
8.2 Voor proef- en cadeau-abonnementen is het wel mogelijk om de krant te lezen via de app.
8.3 Gratis bezorging van de krant is alleen mogelijk indien het tijdelijk bezorgadres in het verspreidingsgebied van de vakantieservice van Dagblad van het Noorden ligt  Buiten het verspreidingsgebied worden portokosten (€5,- per week) in rekening gebracht. Voor een optimale postbestelling in binnen- en buitenland kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Houdt u er rekening mee dat de krant met vertraging bij u wordt bezorgd.

9. Gegevensverwerking
9.1 NDC mediagroep registreert persoonsgegevens om de krant te kunnen bezorgen en voor de verdere uitvoering van de abonnementsovereenkomst.
9.2 De geregistreerde gegevens kunnen door NDC mediagroep en aan haar verbonden ondernemingen eveneens gebruikt worden om abonnees te voorzien van informatie en aanbiedingen.
9.3 Op de verzameling van gegevens zijn het privacy- en cookiestatement van NDC van toepassing zoals te vinden zijn op www.ndcmediagroep.nl .  
9.4 Indien geen prijs wordt gesteld op de toezending van informatie en aanbiedingen, kan dit kenbaar worden gemaakt door het sturen van een e-mail aan contact@dvhn.nl of per post aan NDC mediagroep B.V., t.a.v. het Klanten Contact Centrum, postbus 394, 8901 BD Leeuwarden.

10. Aansprakelijkheid
10.1 De op de website van het Dagblad van het Noorden getoonde informatie wordt met de grootste zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van de getoonde inhoud, toegang tot en gebruik van de website wordt uitdrukkelijk afgewezen.
10.2 Informatie die is aangeleverd door derden, verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die geen eigendom zijn van NDC zijn opgenomen ten behoeve van de gebruiker. Hoewel NDC uiterstselectief is met betrekking tot informatie van derden die op de website wordt opgenomen en de websites waarnaar verwezen wordt, staat zij niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

11. Klachten en geschillen
11.1 Voor alle klachten, vragen, opmerkingen en/of nadere informatie kan contact worden opgenomen met het Klanten Contact Centrum (KCC) via het e-mailadres dat is genoemd in artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden.
11.2 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing